Nauka się opłaca i to dosłownie. Szczególnie uzdolnieni matematycznie, informatycznie, przyrodniczo lub językowo uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą liczyć na wsparcie Małopolski w rozwijaniu swoich talentów. Właśnie ruszył nabór wniosków z Regionalnego Programu Stypendialnego, dzięki któremu do 2023 roku stypendia otrzyma ponad 5100 uczniów.

Prawie 32 mln zł trafi do najzdolniejszej młodzieży w Małopolsce dzięki Regionalnemu Programowi Stypendialnemu – kolejnej inicjatywie Województwa Małopolskiego mającego na celu wspieranie najzdolniejszej młodzieży. Począwszy od tego roku szkolnego, przez najbliższe siedem lat nawet 730 uczniów rocznie może liczyć na stypendia naukowe.

To właśnie na dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów przyrodniczych i przedsiębiorczości są przyznawane stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego. Dzięki tym funduszom uczniowie będą realizować rozszerzone programy nauczania w ramach specjalnie opracowanych indywidualnych planów rozwoju.

O stypendia mogą ubiegać się małopolscy uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie niepełnosprawni, mieszkający na wsi, pochodzący z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium będzie przyznawane na 12 miesięcy. Uczniowie podstawówek miesięcznie otrzymają 400 zł brutto, gimnazjaliści – 500 zł, natomiast najstarsi stypendyści – ze szkół ponadgimnazjalnych – 600 zł.

Żeby jednak starać się o te pieniądze należy wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Dla uczniów podstawówek progiem jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 oraz nie niższa niż 5,0 z przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Dla gimnazjalistów jest to: 4,75 ze wszystkich przedmiotów i 4,5 z pozostałych, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiednio: 4,5 i 4,25. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę będą też wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, szczególne osiągnięcia z wymienionych przedmiotów, w tym udział w olimpiadach i konkursach co najmniej na poziomie wojewódzkim w trzech poprzednich latach szkolnych.

Nabór wniosków trwa do 2 listopada.

Regionalny Program Stypendialny jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Stanowi kontynuację Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w latach 2008-2015, dzięki któremu przez 7 edycji stypendia na łączną kwotę 20,75 mln zł przyznano 3465 uczniom.