Wszyscy już zauważyliśmy, że mamy w kranach nową (inną) wodę. Związane to jest ze zmianą systemu zasilania w wodę mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Dotychczasowym głównym ujęciem wody była Stacja Uzdatniania Wody w Olkuszu, która dostarczała tzw. wodę surową kopalnianą.

We wrześniu 2016 roku mieszkańcy części Gminy Klucze zostali przełączeni na zasilanie wody z nowych ujęć. Przepięcia kolejnych miejscowości w gminie Klucze trwały sukcesywnie do października 2016 roku, kiedy to cała gmina zasilana była w wodę, która pochodziła z nowego źródła.

W przeważającej części sieci wodociągowej na terenie gminy Klucze zmieniły się kierunki oraz ilości przepływu wody, przez co musiano wykonywać przełączenia etapowo mając problemy z utrzymaniem wymaganych parametrów wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Problem dotyczył głównie podwyższonych parametrów mętności i żelaza. Przeprowadzano płukania sieci wodociągowych, które dla mniejszej uciążliwości mieszkańców, odbywały się w godzinach nocnych.

6 stycznia cała gmina Olkusz została przełączona na nowe źródło wody. Natomiast od 25 stycznia do nowego systemu zasilania w wodę zostało włączone Miasto Bukowno i Gmina Bolesław. Również w tym dniu wyłączona z produkcji wody została dotychczasowa Stacja Uzdatniania Wody w Olkuszu.

Technologia uzdatniania wody w nowym systemie zasilania oparta jest na naświetlaniu promieniami UV, jednakże napotkane problemy ze zmianą kierunków przepływu wody, a także zalegające w starych rurociągach osady i duże prawdopodobieństwo ich zrywania, a tym samym tzw. „wtórne zanieczyszczenie” wody z nowych ujęć, wymusiła na Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, zastosowanie dodatkowych, tymczasowych technologii uzdatnia polegających na dawkowaniu wodorotlenku sodu i podchlorynu sodu. Są to metody skuteczne powodujące związanie oraz ustabilizowanie istniejących w rurociągach osadów i zabezpieczenie ich przed negatywnym oddziaływaniem na przepływającą w rurociągach wodę, ale niestety obniżającymi jakość zapachową i smakową wody.

Mając na uwadze, podnoszenie jakości (eliminacja zapachu chloru) obecnie dostarczanej do odbiorców wody, przedsiębiorstwo opracowało i wdrożyło harmonogram określający poszczególne etapy zmian tymczasowego uzdatniania. Będzie następowało to etapowo poprzez zmniejszanie dawkowanego podchlorynu sodu, którego stosowanie skutkuje odczuwalnym smakiem i zapachem chloru.

Zmniejszanie dozowanej dawki będzie przebiegało według poniższego harmonogramu:

  • od kwietnia do końca czerwca 2017 roku stężenie chloru pozostałego w wodzie będzie utrzymywane na poziomie 0,25 - 0,23 Cl 2/dm3
  • od lipca do końca września 2017 roku stężenie chloru pozostałego w wodzie będzie utrzymywane na poziomie 0,20-0,18 mg Cl 2/dm3
  • od października 2017 roku stężenie chloru pozostałego w wodzie będzie utrzymywane na poziomie 0,15 mg Cl 2/dm3

Należy nadmienić, że zmiany te będą następowały w różnych odstępach czasowych na poszczególnych odcinkach sieci wodociągowej, gdyż jest to ściśle związane z hydrauliką sieci. 

Z przedstawionego harmonogramu możemy wnioskować, że pod koniec roku dostarczana nam woda nie będzie już miała smaku i zapachu chloru.


Chcesz się zareklamować na naszym portalu, pokazać jakie masz usługi, produkty? Nic prostszego, wystarczy do nas napisać TUTAJ, na początek otrzymasz 50% upustu.