Od 1 kwietnia rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne, które prowadzą segregację odpadów, będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Będzie ona niższa o 2,5 zł.

Obowiązujące od 2013 roku przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania stałej opłaty związanej z odbiorem śmieci. System powinien się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wpłaty mieszkańców mają być równoważne wydatkom gminy, związanym z odbiorem odpadów, prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, edukacją ekologiczną i kosztami administracyjnymi. Dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce uniknięto podnoszenia opłat za odbiór śmieci od mieszkańców gminy Olkusz do 2017 roku. Sytuacja diametralnie zmieniła się we wrześniu ubiegłego roku po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na odbiór śmieci. Zaproponowana najniższa oferta nie pozostawiła złudzeń – zasada samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi może zostać zachowana wyłącznie poprzez podniesienie opłat. Obecnie wynoszą one 9,5 zł za odpady segregowane i 16,50 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

By skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych, należy ponownie wypełnić deklarację, wybierając podstawę prawną do udzielenia zwolnienia. Osoba ubiegająca się o zwolnienie musi spełniać m.in. jeden z dwóch warunków:

  • średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekroczył kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

  • na terenie nieruchomości zamieszkują mieszkańcy posiadający Kartę Dużej Rodziny lub spełniają warunki dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


Nową deklarację wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia należy złożyć jak dotychczas – w punkcie podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Mieszkańcy budynków wielolokalowych (bloków), chcący ubiegać się o zwolnienie, muszą ten fakt zgłosić Zarządcy, który w ich mieniu dokona niezbędnych formalności. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po złożeniu nowej deklaracji.

Deklaracja wraz z wnioskiem o udzielenie zwolnienia będą dostępne do pobrania od 1 kwietnia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.


Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.